Buro Blauw rijdt op groengas

De werkzaamheden van Buro Blauw houden o.a. verband met de emissie van het wegverkeer. Om de duurzaamheid van onze werkzaamheden in het veld te vergroten investeert Buro Blauw doorlopend in nieuwe, klimaat en milieuvriendelijkere technieken.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het gebruik van een auto echter onoverkomelijk. Er wordt veldwerk verricht op locaties door het hele land, waaronder ook in drukke stadscentra. Binnen het wagenpark wordt daarom specifiek voor metingen in en rond de stedelijke gebieden geïnvesteerd in extra schoon vervoer. Als schoon en bruikbaar alternatief is gekozen voor het rijden op aardgas/groengas (CNG). Rijden op CNG vermindert de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden tot nihil. Tevens is er geen uitstoot van stoffen als PAC, butadieen en aldehyde zoals bij diesel, benzine en LPG.

Buro Blauw is op dit moment in het bezit van vier voertuigen waarmee op groengas wordt gereden.

Opel-Combo-Tour-1-6-CNG

Resultaten meetcampagne luchtkwaliteit Gent bekend

Op 42 van de 50 meetplaatsen bleef de concentratie onder de Europese jaarlijkse grenswaarde.

Na een oproep van de Stad Gent stelden vijftig Gentenaars hun gevel ter beschikking om de invloed van het verkeer op de Gentse luchtkwaliteit te onderzoeken. Om een beter zicht te krijgen op de Gentse luchtkwaliteit maten de Stad Gent en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) er een half jaar lang de concentratie stikstofdioxide (NO2) in de lucht. Stikstofdioxide is een schadelijk gas uit verbrandingsmotoren dat de luchtwegen kan prikkelen. Het is een goede ‘tracer’ voor verkeersvervuiling en is relatief eenvoudig meetbaar. De meetcampagne toont aan dat de verkeersdrukte, mate van filevorming en straatopbouw samen bepalen of de Europese jaarlijkse grenswaarde gehaald wordt. Op 42 van de 50 meetplaatsen bleef de concentratie onder die grenswaarde. Op 8 plaatsen waren er overschrijdingen.

Voor meer informatie en details klik hier voor het artikel op de website van de Stad Gent.

De metingen zijn uitgevoerd met Palmes diffusiebuisjes die zijn geleverd en geanalyseerd door Buro Blauw

NEN-EN-16339

Buro Blauw gaat het bepalen van het gehalte stikstofdioxide in de buitenlucht vanaf 1 mei aanbieden onder accreditatie volgens een aangepaste methode gelijkwaardig aan NEN-EN-16339.

Op 5 april 2017 is deze scopewijziging door de Raad voor Accreditatie toegekend, voor de bepaling van het stikstofdioxide gehalte in de omgevingslucht bemonsterd op NO2-diffusiebuisjes (Palmes).
De bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN-16339, Buitenlucht-Methode voor de bepaling van de concentratie van stifstofdioxide door diffuse monsterneming (2013).

Burgers brengen vuurwerksmog in kaart

Het RIVM gaat burgers verspreid over Nederland betrekken bij het in kaart brengen van vuurwerksmog rond de jaarwisseling.

Ongeveer 75 personen verspreid over Nederland brengen rond de jaarwisseling de verhoogde concentratie fijnstof door vuurwerk in kaart.

De burgermetingen worden uitgevoerd naast de reguliere metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. De meetinstrumenten voor burgers bestaan uit een zeer eenvoudige stofsensor en een chip die sensorgegevens verzamelt. De meetgegevens worden doorgegeven aan een database van het RIVM. De metingen zijn vervolgens bijna real time te volgen op een kaart van Nederland die gepubliceerd wordt op de website samenmetenaanluchtkwaliteit.nl.

Het gaat bij deze metingen niet om de absolute niveaus van de smog, daarvoor zijn de goedkopere sensoren nog niet geschikt. Het doel is vooral om te zien wat het effect is van vuurwerk op de toename van de hoeveelheid (fijn)stof in de lucht. Ook wil het RIVM ervaring opdoen met burgermetingen en de inzet van metingen door burgers en hoe de informatie die hier uit voortkomt gecommuniceerd moet worden.

Interactieve monitoring is de toekomst

De metingen zijn een opmaat naar een nieuwe manier van monitoring, waarin overheden, burgers en wetenschappers met elkaar samenwerken. Burgers zijn bezorgd over de kwaliteit van de lucht die zij inademen. Zij gaan steeds vaker zelf hun omgeving monitoren en slimme oplossingen bedenken. Door de snelle innovatie van ICT en sensoren nemen de mogelijkheden hiervoor toe. Ook steden nemen een grotere verantwoordelijkheid in het luchtkwaliteitsbeleid. Ze willen metingen door burgers faciliteren of gaan zelf metingen organiseren.

Kosteneffectieve methodiek

Buro blauw geeft individuele burgers een betaalbare mogelijkheid om zelf de luchtkwaliteit in zijn eigen omgeving te monitoren, hiervoor heeft Buro blauw Palmes diffusiebuisjes beschikbaar. Deze buisjes meten nauwkeurig stikstofdioxide, stikstofdioxide is een goede indicator voor de vervuiling voor wegverkeer, maar kan niet de fijnstof aanwezigheid door vuurwerk of houtkachels monitoren.

Meer informatie stikstofdioxide meetbuisjes